Hírek

TAO SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM

🕔2017.08.07.

TAO SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM dokumentem: http://tiszaladany.hu/documents/2014/SPORTFEJLESZTeSI_PROGRAM.pdf MLSZ ELFOGADÓ HATÁROZAT: http://tiszaladany.hu/documents/2014/MLSZ_ELFOGADo_HATAROZAT.pdf

Tovább a cikkre

Pályázat pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

🕔2017.06.07.

Tovább a cikkre

Mezőőr pályázati felhívás

🕔2017.05.30.

Tiszaladány Község Önkormányzata                         a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Tiszaladány Község Önkormányzata  Mezőőr munkakör betöltésére.

Tovább a cikkre
🔍Tovább a hírhezMeghívó

Meghívó

🕔2017.05.12.

Tovább a cikkre

Pályázat óvodavezetői munkakör betöltésére

🕔2017.04.04.

Pályázat óvodavezetői munkakör betöltésére   Tiszaladány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (3929 Tiszaladány, Kossuth u. 53.) pályázatot hirdet óvodavezetői (magasabb vezető) álláshely betöltésére.   A meghirdetett álláshely: 1.   Munkáltató (neve, címe)              Tiszaladányi Fecskefészek Óvoda                                                            3929 Tiszaladány, Kossuth út 54 a)     beosztás: óvodavezető b)     betöltendő munkakör: óvodapedagógus   A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény törvényes működésének biztosítása, a pedagógiai munka szakmai irányítása, a pedagógiai program megvalósulása, az intézményi költségvetés betartása, munkáltatói vezetői jogok gyakorlása.   A megbízáshoz szükséges feltételek: -        főiskolai, az adott intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében felsorolt – felsőfokú végzettség és szakképzettség, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, -        legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, -        büntetlen előélet, -        az adott intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, -        cselekvőképesség.   A pályázatnak tartalmaznia kell: -        a pályázó szakmai önéletrajzát, -        az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre és gazdálkodásra épülő fejlesztési elképzeléseket, -        az intézmény költségtakarékosabb működtetésével kapcsolatos elképzelését, -        iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát, -        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amely tartalmazza azt, hogy a betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll, -        eddigi munkaviszonyokról, szakmai gyakorlatról szóló igazolásokat, -        a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, -        a pályázó nyilatkozatát arról, a kéri e, hogy a Képviselő-testület a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést zárt ülés keretében tárgyalja,     A közalkalmazotti jogviszony időtartama: A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével. Vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.   Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései irányadók.   A megbízás kezdő időpontja: 2017. augusztus 19. Vezetői megbízás: 5 nevelési évre, 2022. augusztus 15-ig szól.   A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 2.   A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani: Tiszaladány Község Önkormányzat Polgármestere 3929 Tiszaladány, Kossuth u. 53.   A borítékon fel kell tüntetni: óvodavezetői álláshely pályázat   A pályázat elbírálásának módja: A pályázókat a képviselő-testület hallgatja meg. A pályázatok elbírálásáról a Képviselő-testület dönt a pályázat benyújtási határidejét követő képviselő-testületi ülésen, de legkésőbb 2017. június 30. napjáig.   A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa! A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését. A pályázat beadásával a pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.   A pályázati kiírás közzétételének további helye: Ø  KSZK Személyügyi Szolgáltató Igazgatóság honlapja: www.kozigallas.gov.hu Ø  www.tiszaladany.hu    

Tovább a cikkre

Lakossági Fórum

🕔2017.02.14.

 a Tokaj, Bethlen G. út 36. sz. alatti fogyatékosok otthona kiváltásáról Tiszaladány Község Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatja a lakosságot, hogy a Tokaj, Bethlen G. út 36. sz. alatti fogyatékosok otthona kiváltása tárgyában lakossági fórumot tart. Az esemény helye és ideje: Győri Elek Faluház (3929, Tiszaladány, Kossuth út 45.) 2017. február 16. (csütörtök) 18 óra.

Tovább a cikkre
🔍Tovább a hírhezFelhívás Méhészeknek!

Felhívás Méhészeknek!

🕔2016.07.04.

 TISZTELT MÉHÉSZEK!                                                                               TISZTELT VÁNDORMÉHÉSZEK!   Felhívom a Tisztelt Méhészek figyelmét a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelete 2. §-ában előírt kötelezettségükre, miszerint „A méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenti a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjénél.” Aki az előírt kötelezettségének nem tett eleget, felkérem annak haladéktalan pótlására!

Tovább a cikkre
🔍Tovább a hírhezLakossági tájékoztató

Lakossági tájékoztató

🕔2016.05.25.

 Tisztelt Ingatlantulajdonos, Ingatlanhasználó! Tájékoztatom, hogy Tiszaladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről és a település tisztaságáról szóló 4/2016 (IV.26.) önkormányzati rendelete 5. §-ában, valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdés előírásai értelmében a földhasználó, tulajdonos köteles az általa birtokolt, használt ingatlan területét és annak környezetét rendben tartani, ott a gyomok, allergén növények elszaporodását, virágzását folyamatosan megakadályozni.

Tovább a cikkre

Hulladékgazdálkodási tájékoztató

🕔2016.04.04.

Tájékoztató Tiszaladány Község Önkormányzat Képviselő-testületének döntése értelmében az gazdálkodó szervezet ingatlanhasználók hulladékszállítási díjfizetés alóli mentesítésének feltételeiről alábbi tájékoztatást nyújtom: A díjfizetés alóli mentesítéshez jegyzői igazolást kell beszerezni és ennek birtokában a gazdálkodó szervezetnek kezdeményezni kell a közszolgáltató felé a díjfizetés alóli mentesítést. A jegyzői igazoláshoz csatolni kell az alábbiakat:

Tovább a cikkre

<< Előző    1   2   3   4   5   6