Mezőőr pályázati felhívás

🕔 2017.05.30.

Tiszaladány Község Önkormányzata

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tiszaladány Község Önkormányzata 

Mezőőr

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3929 Tiszaladány Közigazgatási területe.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tiszaladány község közigazgatási területén a termőföldek őrzése, a termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, földmérési jelek vagyonvédelme. (A mezőőr feladatait, illetve a tevékenység folytatásának feltételeit az 1997. évi CLIX. törvény tartalmazza. )

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

·       Középfokú képesítés,

·       a 2012.évi CXX. törvény 5. § szerinti foglalkoztatást kizáró ok nem áll fenn

·       Büntetlen előélet

·       Cselekvőképesség

·       Magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

·       érvényes mezőőri vizsga (2012. évi CXX. törvény 23. §-a szerinti végzettség),

·       hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

·       Helyismeret

·       A rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet szerinti rendészeti vizsga megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·       fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajz,

·       30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,vagy az igénylésről igazolás

·       végzettséget igazoló dokumentumok másolata

·       Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez, továbbításához hozzájárul, valamint, hogy a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülésen kéri

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. július 7. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Liszkai Ferenc nyújt, a 06-47/352-835 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Tiszaladány Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3929 Tiszaladány, Kossuth út 53. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2017.05.29. , valamint a munkakör megnevezését: Mezőőr.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

       tiszaladany.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Tiszaladány Község Önkormányzata az álláshirdetés eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. Próbaidő: 3 hónap.