Meghívó

🕔 2017.08.30.

TISZALADÁNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

3927 Tiszaladány, Kossuth u. 54.

Tel: +36-47-352-835

Email: tiszaladany@gmail.com

 

 

Ügyszám:                 /2017                                       

 

M E G H Í V Ó

 

 

Tiszaladány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

2017. szeptember 7. napján (csütörtök) 16.00 órakor

 

lakossági fórumot tart, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

 

A lakossági fórum helye:

 

Győri Elek Faluház (3929 Tiszaladány, Kossuth út 47.)

 

A lakossági fórum tárgya:

 

Előzetes tájékoztatás a partnerek részére Tiszaladány településképi arculati kézikönyvének elkészítéséhez, és a településképi rendelet megalkotáshoz.

 

Előadók: dr. Liszkai Ferenc polgármester, Csontos Györgyi a MIXA Stúdió. ügyvezetője.

 

 

Tiszaladány, 2017. augusztus 28.

 

 

                                                  

                                                                   dr. Liszkai Ferenc sk.

                                                                   polgármester

Településképi arculati kézikönyv – Lakossági fórum

 

Lakossági fórumot tart Tiszaladány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. szeptember 7-én, csütörtökön 16 órakor, a Győri Elek Faluházban (3929 Tiszaladány, Kossuth út 45.) , amelyre tisztelettel meghívja az érdeklődőket. A lakossági fórumon előzetes tájékoztatás hangzik el Tiszaladány településképi arculati kézikönyvének elkészítéséről és a településképi rendelet megalkotásáról. A véleménynyilvánítással az itt élők részesei lehetnek környezetük alakításának, védelmének, egy élhetőbb települési környezet érdekében.

A fórum előadói: dr. Liszkai Ferenc polgármester, Csontos Györgyi a MIXA Stúdió. ügyvezetője.

Az Országgyűlés a magyarországi települések jellegzetes és értékes arculatának megóvása, kialakítása, az épített és a természeti környezet egységes védelme érdekében fogadta el a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt.

A törvény felhatalmazást adott a települési önkormányzatoknak, hogy a településkép védelmét önkormányzati rendeletben, úgynevezett településképi rendeletben biztosítsák, és rendelkezett arról, hogy ezen rendelet szakmai megalapozása érdekében településképi arculati kézikönyvet kell készíteni.

A településképi rendeletet 2017. december 31-ig kell megalkotni.

A törvény szerint: a településképi rendelet az építési tevékenységgel érintett építmények – ideértve a sajátos építményfajtákat is – településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatra, tömegformálásra, homlokzati kialakítására és a zöldfelület kialakításának módjára, a településszerkezet, táji környezet, településkarakter vagy egyéb helyi adottság miatt – településképi szempontból meghatározó területekre,  az építési törvény szerinti helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére, a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi követelményt tartalmazhat.

kézikönyv a települések természeti és épített környezete által meghatározott – településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit. Ennek figyelembevételével javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.

A kézikönyv és a településképi rendelet megalkotása során gondoskodni kell a széleskörű társadalmi bevonásról és a nyilvánosság biztosításáról.

A kézikönyv és a településképi rendelet készítésekor a települési önkormányzatoknak az egyeztetési eljárásokat megelőzően, önkormányzati rendeletet kellett alkotni a partnerségi egyeztetés szabályairól. Tiszaladány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetési szabályairól szóló rendeletét a 2017. augusztus 21-i ülésén megalkotta.   

A kormányrendelet szerint a kézikönyv és a településképi rendelet elkészítésének megkezdéséről a polgármester az önkormányzati rendelet partnerségi egyeztetési szabályai szerinti helyen és módon tájékoztatja a partnereket, majd adatszolgáltatási kérelmet küld azon meghatározott államigazgatási szerveknek, amelyek adatai szükségesek a kézikönyv kidolgozásához.

A partnerek észrevételeiket, javaslataikat a lakossági fórumon szóban, illetve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül papír alapon vagy elektronikusan tehetik meg.

A lakossági fórum lehetőséget teremt arra, hogy a kormányrendeletben és az önkormányzati rendeletben kapott jogukkal élve, településünk arculatának megóvása és szakszerű fejlesztése érdekében mondják el véleményüket, tegyék meg javaslataikat.

A partnerek a honlapról letölthető, illetve a Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal Tiszaladányi Kirendeltségén (továbbiakban: Hivatal) átvehető partneri adatlap felhasználásával legkésőbb a lakossági fórum utáni 8. napig észrevételt, javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak

a) papír alapon a Hivatal címére (3929 Tiszaladány, Kossuth út 53.)

b) elektronikus levélben az onkormanyzat@tiszaladany.hu e-mail címre történő megküldéssel.

 

Tiszaladány, 2017. augusztus 28.

 

                                                                                                                                     Dr. Liszkai Ferenc

                                                                                                                                     polgármester

Meghívó lakossági fórumra TAK - Tiszaladány.docx

Településképi arculati kézikönyv - Lakossági fórum - Tiszaladány.docx

Partnerségi Adatlap - Tiszaladány.docx