Pályázat óvodavezetői munkakör betöltésére

🕔 2017.04.04.

Pályázat

óvodavezetői munkakör betöltésére

 

Tiszaladány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (3929 Tiszaladány, Kossuth u. 53.) pályázatot hirdet óvodavezetői (magasabb vezető) álláshely betöltésére.

 

A meghirdetett álláshely:

1.   Munkáltató (neve, címe)              Tiszaladányi Fecskefészek Óvoda

                                                           3929 Tiszaladány, Kossuth út 54

a)     beosztás: óvodavezető

b)     betöltendő munkakör: óvodapedagógus

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény törvényes működésének biztosítása, a pedagógiai munka szakmai irányítása, a pedagógiai program megvalósulása, az intézményi költségvetés betartása, munkáltatói vezetői jogok gyakorlása.

 

A megbízáshoz szükséges feltételek:

-        főiskolai, az adott intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében felsorolt – felsőfokú végzettség és szakképzettség, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

-        legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

-        büntetlen előélet,

-        az adott intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás,

-        cselekvőképesség.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

-        a pályázó szakmai önéletrajzát,

-        az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre és gazdálkodásra épülő fejlesztési elképzeléseket,

-        az intézmény költségtakarékosabb működtetésével kapcsolatos elképzelését,

-        iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát,

-        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amely tartalmazza azt, hogy a betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll,

-        eddigi munkaviszonyokról, szakmai gyakorlatról szóló igazolásokat,

-        a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

-        a pályázó nyilatkozatát arról, a kéri e, hogy a Képviselő-testület a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést zárt ülés keretében tárgyalja,

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.

Vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései irányadók.

 

A megbízás kezdő időpontja: 2017. augusztus 19.

Vezetői megbízás: 5 nevelési évre, 2022. augusztus 15-ig szól.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 2.

 

A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani: Tiszaladány Község Önkormányzat Polgármestere

3929 Tiszaladány, Kossuth u. 53.

 

A borítékon fel kell tüntetni: óvodavezetői álláshely pályázat

 

A pályázat elbírálásának módja:

A pályázókat a képviselő-testület hallgatja meg. A pályázatok elbírálásáról a Képviselő-testület dönt a pályázat benyújtási határidejét követő képviselő-testületi ülésen, de legkésőbb 2017. június 30. napjáig.

 

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa! A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését. A pályázat beadásával a pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

 

A pályázati kiírás közzétételének további helye:

Ø  KSZK Személyügyi Szolgáltató Igazgatóság honlapja: www.kozigallas.gov.hu

Ø  www.tiszaladany.hu