Tiszaladányi Fecskefészek Óvoda pályázatot hirdet Óvodapedagógus munkakör betöltésére

🕔 2022.04.11.

Tiszaladányi Fecskefészek Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tiszaladányi Fecskefészek Óvoda

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2 éves –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3929 Tiszaladány, Kossuth Lajos út 54.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a munkaköri leírásban foglaltak szerint.A pedagógiai programmal való azonosulás. A gyermekek testi, szellemi, lelki fejlődésének elősegítése, testi épségének megóvása, erkölcsi védelme, személyiségük fejlesztése. A szülőkkel való korrekt kapcsolattartás

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógusi végzettség,

        Alap szintű Internetes alkalmazások,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

        Munkakörre vonatkozó foglalkozás- egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Alap szintű Informatikai rendszerismeret,

        Tevékenységközpontú óvodai program ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz,végzettséget igazoló bizonyítványok, oklevelek, egészségügyi alkalmasságot igazoló kiskönyv, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak kérelmezését igazoló dokumentum másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gerzsánszki Adrienn nyújt, a 06205620640 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tiszaladányi Fecskefészek Óvoda címére történő megküldésével (3929 Tiszaladány, Kossuth Lajos út 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BM/6231-1/2022. , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Tiszaladány honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa! A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését. A pályázat beadásával a pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései irányadóak. A borítékon fel kell tüntetni: Óvodapedagógus álláshely pályázat. Próbaidő: 3 hónap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. április 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.