Pályázati kiírás - A Kossuth út 47. (55.hrsz) alatti üzlet hasznosítására

🕔 2022.02.16.

Tiszaladány Község Önkormányzat Képviselő-testülete (3929, Tiszaladány, Kossuth út 53.)

 

pályázatot hirdet

 

az önkormányzat tulajdonát képező TISZALADÁNYI KOSSUTH ÚT 47. (55. HRSZ.) ÜZLET HASZNOSÍTÁSÁRA.

 

I. Az ingatlan adatai:

1.) 3929 Tiszaladány, Kossuth út 47. szám, tiszaladányi 55 helyrajzi szám alatti 150,00 m2 területű üzlethelyiség, 24 m2-es területű raktárral, műszaki állapota jó, a helyiség közművesített.

 

 

II. A pályáztatással kapcsolatos tudnivalók:

 

  1. A pályázatot Tiszaladány Község Önkormányzat Képviselő-testületének címezve zárt borítékban kell benyújtani.(3929 Tiszaladány, Kossuth út 53.) A borítékra kérjük feltüntetni: „Tiszaladány, Kossuth út 47. szám alatti üzlethelyiség hasznosítása”.

 

 

A pályázat benyújtásának helye, határideje,: Zárt borítékban, postai úton, vagy személyesen Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal Tiszaladányi Kirendeltsége - (3929 Tiszaladány, Kossuth út 53.)  2022. március 18. (péntek) 12. óra.

 

A pályázati ajánlatot írásban kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell:

 

a)    a pályázó nevét és címét, jogi személy esetén a vezető tisztségviselő nevét, elérhetőségét

b)    a tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát

c)    nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja és azoknak megfelel

d)    a vállalt bérleti díj összegét

e)    a végezni kívánt tevékenység megnevezését, annak részletes leírását

f)     azt, hogy mennyi időre kívánja bérbe venni a helyiséget

 

A pályázaton csak az a pályázó vehet részt, aki a pályázati ajánlatát az előírt időben és tartalommal benyújtotta.

 

Pályázati feltételek:

 

Ø  A kiinduló ár: bruttó 20.000/ hó - bérleti díj.

 

A pályázatok elbírálását a Képviselő-testület végzi el, a 2022. 03. 31 napjáig. A Képviselő-testület a döntés meghozatalát követő 3 munkanapon belül a pályázókat írásban értesíti.

Érvénytelen az az ajánlat, amely

Ø  a kiinduló árat nem éri el,

Ø  határidőn túl érkezett,

A pályázat nyertese az, aki a legmagasabb összegű havi bérleti díjra tesz érvényes ajánlatot.

 

 

III. A bérbeadás feltételei:

·         A bérleti jogviszony határozott idejű:

kezdete:                    2022. április 1.

                             időtartama:                legalább 6 hónap, legfeljebb 5 év

A bérlő a meghatározott időre szóló bérleti jogviszonyt legalább 3 hónappal megelőzően mondhatja fel.

A határozott idő elteltével a bérlő a helyiséget köteles minden elhelyezési igény nélkül kiüríteni és azt tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni.

·                   A bérlőnek a bérlet időtartama alatt bérleti díjat kell fizetni, mely összegét a bérleti szerződés tartalmazza.

·        A bérlőnek a helyiséggel kapcsolatban igénybevett közüzemi szolgáltatásokra ( víz- és csatornahasználat, villamos energia, gáz stb.) szerződést kell kötnie és a közüzemi díjakat fizetnie kell.

  • Az önkormányzat a helyiséget vendéglátóipari célra (presszó) kívánja bérbe adni.

·        A bérlő nem követelheti a bérbeadótól, hogy a helyiséget a pályázatban megjelölt használatnak (tevékenységnek) megfelelő módon kialakítsa, felszerelje, illetve berendezze.

  • A jogszerű használat során a tevékenység jellegének megváltoztatásához a bérbeadó írásbeli hozzájárulása szükséges. A tevékenység engedély nélküli megváltoztatása azonnali felmondást vonhat maga után, s az eredeti állapot helyreállításának költségei a volt bérlőt terhelik.

·           A helyiségbérleti szerződést  az önkormányzati bérleményre vonatkozóan a bérbeadó és a bérlő közjegyzői okiratba foglalt bérleti szerződése hozza létre legfeljebb 5 év határozott időtartamra. A közjegyzői okiratba foglalt bérleti szerződés közjegyzői díjának megfizetése a Bérlőt terheli. A szerződéskötés közjegyzői díja: 20.000.- Ft.

·                    A nyertes pályázó a szerződéskötéskor óvadékot köteles fizetni. Az óvadék mértéke a szerződésben meghatározott havi bérleti díj háromszorosának megfelelő összeg. A helyiségbérleti jogviszony megszűnése esetén Bérbeadó a Bérlő által befizetett óvadékot bérleti díj hátralék, közüzemi díjtartozás, továbbá a helyiség rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának helyreállításához szükséges költségei megtérüléséhez használhatja fel. Ezen költségek hiányában a Bérbeadó a helyiség visszaadását követő 30 napon belül köteles a bérlőnek az óvadék összegét kamatmentesen visszafizetni.

·                    A nem lakáscélú helyiségek szerződésének meghosszabbítására vonatkozó igényét a bérlő köteles írásban, a szerződés lejárta előtt legalább 30 nappal benyújtani a bérbeadóhoz.

A szerződés meghosszabbításának feltétele, hogy a bérlőnek az önkormányzat felé, valamint a helyiségben igénybe vett közüzemi szolgáltatók felé helyiségbér- vagy egyéb díjtartozása nem lehet. A közüzemi szolgáltatók által kiállított, 30 napnál nem régebbi, nemleges tartozásról szóló igazolásokat a bérlő köteles a szerződéshosszabbítási kérelmével egyidejűleg a bérbeadóhoz benyújtani.

 

·                    A bérbeadás egyéb feltételeit a vonatkozó jogszabályok, elsősorban az 1993. évi LXXVIII. törvény szabályozza.

 

IV. Egyéb tudnivalók:

·         A helyiség megtekintésére az önkormányzattal történt előzetes egyeztetést követően van lehetőség.

Elérhetőség: (47-352-835)

·         A bérbeadó a pályázatot elnyert személlyel köti meg a helyiségbérleti szerződést.