Szociális tüzelőanyag 2019

🕔 2019.09.30.

Letölthető kérelem: 

tiszaladany.hu/upload/melléklet a 10.doc

HIRDETMÉNY

 

Tiszaladány község önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy a szociálisan rászoruló személyek részére térítésmentes barnakőszén kerül szétosztásra.

 

A szociális célú tüzelőanyag igénylésére irányuló kérelmeket az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani az Önkormányzati Hivatalhoz. A formanyomtatvány beszerezhető az Önkormányzati Hivatalban, valamint letölthető a www.tiszaladany.hu honlapról.

A kérelmek benyújtási határideje: 2019. november 15.

A határidő elmulasztása jogvesztő, tehát az ezt követően benyújtott kérelmeket az Önkormányzat  Képviselő-testületének már nem áll módjában elbírálni.

 

A támogatás mértéke kérelmezőnként 2 q  barnakőszénnél kevesebb nem lehet, továbbá egy háztartás számára maximálisan 10 q barnakőszén kerülhet kiosztásra. Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező  részére állapítható meg támogatás.

 

Tiszaladány Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú tüzelőanyag juttatásáról szóló 10/2015. (IX. 29.) önkormányzati rendelete alapján:

 

Térítésmentesen szociális célú tüzelőanyagra jogosult az alábbi feltételek egyidejű fennállása esetén az a kérelmező, aki:

 

3. § Térítésmentesen szociális célú tüzelőanyagra jogosult az alábbi feltételek egyidejű fennállása estén

az a kérelmező, aki:

a) a szociális célú tüzelőanyag igénylésére vonatkozó kérelmét az e rendeletben meghatározottak szerint határidőben benyújtja a Tiszaladány Önkormányzati Hivatalhoz.

b) akinek a háztartásában együtt élő személyek egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (57.000 Ft), egyszemélyes háztartás (egyedül élő) esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (71.250-Ft).

 Ft), és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona és

c) vegyes tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.

 

 

Fentiek alapján  kérem a szociálisan rászoruló lakosságot, hogy a barnakőszén iránti kérelmüket határidőben (2019. november 15.) az Önkormányzati Hivatalhoz benyújtani szíveskedjenek.

 

 

Tiszaladány, 2019. szeptember 27.

 

 

Dr.Liszkai Ferenc  sk.

   polgármester