Tiszaladányi Fecskefészek Óvoda Intézményvezetői pályázat

🕔 2019.02.20.

 Tiszaladány Község Önkormányzata

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tiszaladányi Fecskefészek Óvoda 
intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

 Tiszaladány Község Önkormányzata

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tiszaladányi Fecskefészek Óvoda 
intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2019.08.16.- 2024.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3929 Tiszaladány, Kossuth út 54.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény törvényes működésének biztosítása, a pedagógiai munka szakmai irányítása, a pedagógiai program megvalósulása, az intézményi költségvetés betartása, munkáltatói vezetői jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

·       Felsőfokú képesítés, - főiskolai, az adott intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében felsorolt – felsőfokú végzettség és szakképzettség, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,,

·       legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

·       az adott intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás

·       büntetlen előélet,

·       cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·        a pályázó szakmai önéletrajzát,

·        az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre és gazdálkodásra épülő fejlesztési elképzeléseket,

·        az intézmény költségtakarékosabb működtetésével kapcsolatos elképzelését,

·        iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát,

·        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amely tartalmazza azt, hogy a betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll,

·        eddigi munkaviszonyokról, szakmai gyakorlatról szóló igazolásokat,

·        a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

·        a pályázó nyilatkozatát arról, a kéri e, hogy a Képviselő-testület a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést zárt ülés keretében tárgyalja,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Németh Zsuzsanna nyújt, a 06-47/553-015 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

·        Postai úton, a pályázatnak a Tiszaladány Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3929 Tiszaladány, Kossuth út 53. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019.02.20. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a képviselő-testület hallgatja meg. A pályázatok elbírálásáról a Képviselő-testület dönt a pályázat benyújtási határidejét követő képviselő-testületi ülésen, de legkésőbb 2019. május 17. napjáig.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

·        wwww.tiszaladany.hu - 2019. február 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa! A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését. A pályázat beadásával a pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el. Vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései irányadók. A borítékon fel kell tüntetni: óvodavezetői álláshely pályázat Próbaidő 3 hónap.